17 فروردین 1402

شعاع  روشنا   با   شور  آمد

به نام   شعله یِ  پر  نور  آمد

بغل واکرده خورشید طلاریز

به‌ سمت  پنجره‌ از  دور  آمد