15 فروردین 1402

از بس‌ شده با  رنگ‌ ریا باعث  تشویش
کمتر  نشود  نفرتم  از  شیخِ بد اندیش

دین را  چه گران  بر  سر منبر  بفروشد
تاصاحب کاخی شوداز وسعت تجریش

 چُرتش نشود  پاره  که  در  عالم  رویا 
درحالتی ازخلسه شود بیخبر ازخویش

گفتا   بشناسم‌‌  ‌ سَره   از   ناسَره ها  را
گفتم‌ندهی یک‌دهه تشخیص‌بُز از میش

با  شعر من از  سفسطه  پرونده بسازد
تا آن که در آینده به  تیغم زند از ریش

دزدانه  به یغما  ببرند آن  چه که  دارم
وقتی به غلامان  بدهد فرصت تفتیش

جولان دهداز وسوسه در دشت شقایق 
شمشیر کج ازعقده ی جلاد ستم کیش

بانو   عسلم‌    زاده ی    زندان    اوینم 
گاهی نبوَد راه  گریز از  پس و از پیش