10 فروردین 1402

شقایق ناز و پاورچین بیاید

به سوی باغ فروردین بیاید

بگیرید   از  بهاران   مژدگانی

که‌ فردا از پس‌‌ پرچین بیاید