5 فروردین 1402

بهاران‌ در پیِ وصل گل سرخ

خبرهاگیرم از فصلِ گل سرخ

به‌  یادِ نم نمِ  خون  سیاوش

شقایق زاید‌ از نسل گل سرخ