29 اسفند 1401

بهار سبز   بی  پَرچین تو باشی

شکوه فصل عطرآگین تو باشی

به یاس پرگل بشکفته  سوگند

شمیم باغ  فروردین  تو  باشی