20 آذر 1401

مگر در کوچه‌ باغِ گل  فشانت

به عشق  قامت ِ  سرو چمانت

صبا در موج موهای  تو پیچد

که بر دوشت بریزد  گیسوانت