12 آذر 1401

خیالت رو  به رویم  بود بانو

وصالت    آرزویم    بود  بانو

نمی دانی در آن رویای رنگی

چه بغضی درگلویم بود بانو