29 آبان 1401

زلالی  در   شراب  تاکمان است

رگ‌ انگور مست ازخاکمان است

تراوش  می کند   در   زندگانی

فرآیندی‌ که‌ در  اِدراکمان است