15 مهر 1401

سرایِ  نغمه  بوی  غم  گرفته

وطن را موجی از ماتم گرفته

چه آمد بر سرِ  خاک کهن بوم

که آتش در  دیارِ  جم  گرفته