3 مهر 1401

یکی  از ‌کینه ی کــــــژدم گریزد

یکی مجهول و‌ سر در گُم گریزد

ولی‌ازترس سلاخی‌عجب نیست

اگـر دیکتــاتور از مــــردم گریزد