25 شهریور 1401

کبودی بر تن  مجروح  برگ است

دو روزی اوجِ  رگبار ِ تگرگ است

از این آشفته بازی ها  مخور  غم

که فردا نوبت  معمارِ  مرگ است