31 خرداد 1401

به‌‌ آن‌ وِردی‌ که‌ ریزد از لب‌ شیخ

ندارم   اعتماد  از  مذهبِ  شیخ

به جای اوج  یک رنگی  ریا  بود

دعا  در  ذکر‌ یا رب‌‌ یا رب‌ِ  شیخ