17 خرداد 1401

دلی کوک‌ و سری پرشور دارم

نوا در  گوشه یِ  ماهور  دارم

بیاور ساغری از  جنس  بوسه

که پرهیز  از   لب انگور  دارم