7 خرداد 1401

بزن‌درکوچه‌هاسنج ودهُل را

بکن  یادآوری  قوم‌ مغُول را

که‌درقانون یاسا زور هرکول

بهم ریزد هزاران متروپُل را