7 خرداد 1401

مگر ای کوهِ  غم  پیوسته مستی

که چسبیدی مرا عمری دو دستی

وفــا دارم تـویی ای یـار ِ دیـریـن

نمی گویم  که عهدت را شکستی