23 اردیبهشت 1401

چه در محدوده ی چشم تو باشم

چه‌ خوار از خنجر خشم تو باشم

ببافم   ململی  از   سبز   و   تیره

که  چین ِ‌  دامن ِ  یشم  تو  باشم