22 اردیبهشت 1401

بگیری میهن از  بیداد  یا نه

شود  زندانی ات‌  آزاد یا نه

تو هم آیا دلت مِثلِ  ‌دل من

پر است از آتش ِفریاد یا نه