22 اسفند 1400

هوایِ  دهلران  تا  آسماری

معطر  گشته‌ از  بادِ بهاری

رسد از کوه‌ِ  دالاهو پیاپی

به گوشم لحن آواز قناری