12 اسفند 1400

لبت انگور سرخ صادراتی ست

نمادی‌از قشنگی‌های ذاتی‌‌ ست

صدای  شُر شُرِ گل خنده هایت

سرودی از ‌برای  نسل‌ آتی ست