11 اسفند 1400

فرا بگرفته شهرم را غم و درد

اجاق زندگی‌خاموش و دلسرد

توانی در وجودم نیست سرباز

تفنگت را زمین بگذار و برگرد