1 اسفند 1400

سپید  اندام ِ  نازِ  لب  تمشکی

چه می آید به تو شال زرشکی

چه ذوقی میکنم وقتی بپوشی

سفید ِ ساده بر تنپوش ِمشکی