30 بهمن 1400

خلیج آبی ِ چَشمت قشنگ است

نگاه‌ِ‌ نازِ بی خَشمت‌ قشنگ‌ است

چه می آید به‌  رویت‌ سبز ِ تیره

بلوز و‌ دامنِ یَشمت قشنگ است