26 بهمن 1400

طــلا گیـسوی ِ عینـک آفتــابی

نکن‌ در‌ کوچه‌ ها لب را‌ شرابی

نمی خواهم غـزلخوانان شهرم

بگیــرند از نگاهـت شعــرِ نابی