19 بهمن 1400

رسید از باغ فروردین گزارش

بهار افتاده از  نازت به کُرنش

شقایق را‌  بپوش  از نو  دلارا

بکش آینده ی گل را به‌چالش