3 بهمن 1400

اگر چه کمتر از کم آفریدند

شراب ناب نـم نـم آفـریدند

گِلی‌باعطر گُل آغشته کردند

زنی محبـــوب آدم آفریدند