20 دی 1400

سرانجامم گره خورده به برجام

نمیدانم چه پیش آید  سرانجام

سپردم سرنوشتم را به "پوتین"

زند تیپابه بختم شیخ و خاخام