3 دی 1400

نیاید مُلک جم را کس به فریاد

نماند از  قهر اهریمن  دلی شاد

اگر با هم  بکوبیم فرق شب را

گریزد   از  وطن  یلدایِ   بیداد