24 آذر 1400

بساز از ‌ نغمه یِ ساز شبانه

غزل‌های پر از شعر و ترانه

بزن آهنگ‌ِ بشکن را که یلدا

برقصد ‌ با‌  انار ِ  دانه  دانه