26 آبان 1400

نه‌ اشکی یخ زند  از آه ِ سردم

نه‌ بغضی بشکند از تاب دردم

گـزیـدم روز اول خـانه در باد

که ریزدحسرت از پاییز ِزردم