25 آبان 1400

بیفزایم به احساسم جنون را

بهم ریــــزم بنای بیستــون را

سپارم فرق سر رادست تیشه

که شیرینم ببیندجوی خون را