30 مهر 1400

چه بیرحمانه ضحاک ِ زمانه

نشسته جای ِ معبود یگانه

و باشلاقی از جنس جهالت 

زند پشت‌ ِ خِرَد را  تازیانه