31 تیر 1400

چنـانـم می زند غـم تازیانه

که از جانم‌‌ کشد آتش زبانه

قـرارم را گـرفتند از نبودت

سیاهی هایِ کابوس شبانه