4 تیر 1400

در کلاس پُر فروغ  شمع دانش سوختم
از وجود ِشعله‌ی اندیشه درس آموختم

از همانروزی که تن دادم به نور معرفت
جز به تعلیم ِ معلم  چشم ِ دل نفروختم

من‌همان‌شاگرد نادانم که‌ با‌ تحصیل عِلم
جان و دل را‌ با تلالوی ِ چراغ  افروختم

شد الفبا درس و مشقم‌درمحیط‌ مدرسه
تا درآخر جامه‌ای ازجنس دانش دوختم

نم‌ نم ازچشم قلم برچهره‌ی‌ کاغذ‌ چکید
آنچه را در عمر ِ بیمقدار  خود اندوختم