28 خرداد 1400

چه‌ بی باکانه‌ در شبهای بندر

زند‌ بر  اسکله  شلاق  ِ  تُندر

بهم ریزد سکوت ِ ماهیان را

چو قایق روی امواج شناور