25 خرداد 1400

اگر در کوچه‌ بگذاری قدم را

معطر می کنی‌ باغ  ِ ارم   را

و‌ گرنه  نازنینا   روی ِ شهرم

فرو  ریزد نبودت گردِ غم را