23 خرداد 1400

شکوهِ نم نم  دریای نوری

سپید اندام‌ ناز ِ تن بلوری

نگین ِ  بی بدیل‌ ِ  تابناکم

نمادِ چلچراغ شرق دوری