23 خرداد 1400

تلالویِ خیال انگیز ِ نوری

سپید اندام‌ ناز ِ تن بلوری

بتاب‌ ‌از ماورا آیینه ها را

شکوه‌ِبی‌بدیل‌شرق دوری