17 خرداد 1400

به نرمی صبحدم نم‌نم خرامید

به  چشم ِ پنجره  جانانه  تابید

جهانی پا شد از  خواب ِ شبانه

به عشق دختری بانام خورشید