19 اردیبهشت 1400

نگار ِخوش سرشت ِ شهر شیراز

شکوه ِخشت خشت ِشهر شیراز

به روی ِ برگ ِ گل نم نم  نوشته

تویی  اردیبهشت ِ  شهر  شیراز