16 اردیبهشت 1400

تنت  باغ  ِ  بهار  ِ  عنبرین  است

پُر از اردیبهشت و فرودین است

به  خرداد ِ دو  تا  چشمت  گلارا

مربای ِ لبت  شیرین  ترین  است