3 اردیبهشت 1400

از نبـوغ ِ شیـخ  ِ بی تدبیر ما

شد غــم و بیچارگی تقدیر ما

بی‌‌ تأمُـل واعــظ ِ بیهـوده گو

حکم شرعی داده بر تکفیر ما