14 فروردین 1400

امروز که با یاد تو سر میکردم

از دشت ِپُر از لاله گذر میکردم

ایکاش سری به نسترن هابزدی

تا سیـزده را با تو بـدر میکردم