6 فروردین 1400

تـلألــوی شکـوه ِ دیــن ِ زرتشت

پـدیـدار آمــد از آیـیـن ِ زرتشت

خِــرَد را نــم نـــم از بـاغ اوستا‌

بنوش از چشمه شیرین زرتشت