1 فروردین 1400

تــن ِ گلپونه ها‌ غــرق ِ بهار است

شقایق نوعـروس ِ لالـه زار است

وجـود ِ سبـزه هـا را پـاس دارید

که فروردین بهشت روزگار است