21 اسفند 1399

هنوز از دیدن ِ تصویر چشمت

قلم ها عاجز از تفسیر چشمت

شکوه ِ رنگ ِ رویایی که عمری

جهانی مانده در تعبیر چشمت