27 بهمن 1399

نـزن در شهــر ِ مـا لاف انالحـق

خـردمندی نگـردد بـا تـو ملحق

گذشت‌ آن روزگارانی که‌ بردند

فـرامین تـو را یک عــده احمق