14 بهمن 1399

غــزالِ هـر غــزل، روزت مبارک

لبـت شهـد ِ عسل، روزت مبارک

درون کــوچه هـای شهـرِ شعرم

توئی ضرب المثل،روزت مبارک