10 بهمن 1399

آب خنک ِ نـــم نـــم ِ پــردیس تویی

پاکیـزه تـر از شبنم دل خیس تویی

چوپان ِ در و دشت ِ پر از لالــه منم

در نغمه‌ی نی دختر ِگل گیس تویی