25 دی 1399

همان روزی تپش در قلب کردی

دلــــم را بـا نگاهی جلـب کردی

کبوتـر گونه پـر دادم بـه پـرواز

ولـی آزادی ام را سلــب کــردی