24 دی 1399

نــدادی وعـــده ای در بــاغ زیتـون

که سرشارم کنی با سِحر و افسون

سحر آهنگ ِ صحـرا کن که این بار

تو لیلی باشی و من لول ومجنون