23 دی 1399

هنـوز از عطـر ِ نـاب ِ دلنشینت

شود هر دلربایی خوشه چینت

درون کــوچه هـا نـم نـم بریزد

نسیـم از دامـــن ِ ابـریشـمینت